جستجوی اخبار:                
   
    اطلاعیه
      بحث ابهامات در زمینه مستندات علمی

 

     برای رصد کشوری و تدوین راهکارهای مناسب برای موضوع “بحث ابهامات در زمینه مستندات علمی”، لازم است لینک پرسشنامه‌های طراحی شده به وسیله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اطلاعات زیر در اختیار چهار گروه تعیین شده و در همه واحدهای دانشگاهی، به صورت آنی قرار گیرد.
لطفا به مخاطبان مربوطه اطلاع رسانی مناسب انجام شود تا افراد حداکثر تا روز شنبه ۱۳۹۵/۸/۲۹ پرسشنامه‌ها را تکمیل کنند.
استادان:

http://46.209.128.211:8080/ISMC/Login.html?questionnaireId=e375b30f-956f-40d1-ad53-0088edba6759
مدیران آموزشی:

http://46.209.128.211:8080/ISMC/Login.html?questionnaireId=448a9ea1-50d0-4829-85d5-0fff4799e811
دانشجویان:

http://46.209.128.211:8080/ISMC/Login.html?questionnaireId=8e2e8032-41b4-4d54-89d1-ac334f13464b
فارغ التحصیلان:

http://46.209.128.211:8080/ISMC/Login.html?questionnaireId=13380702-c21d-4b6a-8565-9886a854886a

 

 
Preview