جستجوی اخبار:                
   
    اطلاعیه
      تغییر ساعت امتحانات در لیلالی قدر

 

     قابل توجه اساتید ،کارکنان و دانشجویان محترم

با توجه به فرارسیدن لیالی قدر ،امتحانات روزهای چهارشنبه مورخ 24/3/1396 و یکشنبه 28/03/1396 با تغییرات ذیل برگزار خواهد گردید:

1- کلیه امتحانات ساعت 8:30 روزهای فوق ،ساعت 9:30 آغاز خواهد شد.
2- کلیه امتحانات ساعت 10:30 روزهای فوق ،ساعت 11:30 آغاز خواهد شد.
بدیهی است سایر امتحانات در ساعت مقرر قبلی برگزار خواهد گردید.

 

 
Preview