جستجوی اخبار:                
   
    اطلاعیه
      پذيرفته شدگان تکميل ظرفيت

 

     ثبت نام کلیه پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت از روز یکشنبه مورخ 30/07/1396 الی 01/08/1396

و ثبت نام پذیرفته شدگان ذخیره مورخ 2/8/96 می باشد.

 

 
Preview