جستجوی اخبار:                
   
    اطلاعیه
      اطلاعیه فوری معاونت آموزشی در خصوص تاریخ امتحان

 

     با توجه به اعلام اداره هواشناسی مبنی بر تداوم بارش و کاهش محسوس دما در روزهای آینده تصمیمات اخذ شده در جلسه اضطرار به شرح ذیل اعلام می گردد.
1. امتحانات روز یکشنبه 8 بهمن ماه دانشکده های پزشکی، پیراپزشکی، علوم و فناوریهای نوین، بهداشت و پرستاری و مامایی به روز یکشنبه مورخ 15 بهمن ماه تغییر پیدا کرد.
2. امتحانات روز های یکشنبه تا سه شنبه مورخ 8 لغایت 10 بهمن ماه دانشکده دندانپزشکی به ترتیب به روزهای یکشنبه تا سه شنبه مورخ 15 لغایت 17 بهمن ماه تغییر پیدا کرد.
3. ساعت برگزاری امتحانات تغییر نمی کند.
4. زمان انتخاب واحد کلیه دانشکده ها طبق روال قبل می باشد به استثنای اطلاعیه های خاص برخی دانشکده ها که متعاقبا اعلام خواهد شد.
5. دانشجویان طبق روال قبل انتخاب واحد نمایند، در صورت بروز مشکل زمان حذف و اضافه تمهیداتی در نظر گرفته خواهد شد.
خواهشمند است کلیه اخبار را صرفا از طریق کانال رسمی روابط عمومی و سایت دانشکده دنبال فرمایید.
از صبر و شکیبایی شما عزیزان سپاسگزاریم.

 

 
Preview