جستجوی اخبار:                
   
    اطلاعیه
      اطلاعیه تخفیف شهریه

 

     از دانشجویانی که شرایط احراز تخفیف در شهریه نیمسال دوم 97-96 را دارند تقاضا می شوند ، حداکثر تا پایان فروردین 1397 مدارک خود را به حوزه معاونت دانشجویی ارائه نمایند.

بدیهی است به در خواست هایی که پس از مهلت مقرر ارائه گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .

اداره کل امور دانشجویی

 

 
Preview