برگزاری دوره کاربردی و مهارتی آموزش کشت سلول

تاریخ برگزاری : ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ رویدادها
برگزاری دوره کاربردی و مهارتی آموزش کشت سلول