برگزاری دوره کاربردی و مهارتی آشنایی با فنون رفتار درمانی

تاریخ برگزاری : ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ رویدادها
برگزاری دوره کاربردی و مهارتی آشنایی با فنون رفتار درمانی