برگزاری دوره کاربردی و مهارتی آشنایی با کروماتوگرافی مایع و گاز با دستگاه HPLC

تاریخ برگزاری : ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ رویدادها
برگزاری دوره کاربردی و مهارتی آشنایی با کروماتوگرافی مایع و گاز با دستگاه HPLC