برگزاری دوره کاربردی و مهارتی مدیریت استراتژیک

تاریخ برگزاری : ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ رویدادها
برگزاری دوره کاربردی و مهارتی مدیریت استراتژیک