اخبار

انجام واکسیناسیون در بیمارستان‌های دانشگاه آزاد اسلامی مانند بقیه بیمارستان‌ها
معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد؛

انجام واکسیناسیون در بیمارستان‌های دانشگاه آزاد اسلامی مانند بقیه بیمارستان‌ها

معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از انجام واکسیناسیون در بیمارستان‌های دانشگاه آزاد اسلامی مانند بقیه بیمارستان‌ها خبر داد.

ادامه مطلب