اخبار تصویری - آرشیو

همایش تغذیه و سرطان: راهکارها و چالشها در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران برگزار شد

همایش تغذیه و سرطان: راهکارها و چالشها در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران برگزار شد

همایش تغذیه و سرطان: راهکارها و چالشها به همت مرکز تحقیقات علوم تغذیه و صنایع غذایی با هدف ارائه دستاوردهای جدید پژوهشگران در ارتباط با نقش صنایع غذایی و تغذیه در سرطان و شناسایی چالش¬های موجود در بخش¬ های مختلف برگزار شد.

ادامه مطلب