اخبار تصویری

اجرای موفق طرح هم آموزی در داروخانه های شهری دانشکده داروسازی و علوم دارویی

اجرای موفق طرح هم آموزی در داروخانه های شهری دانشکده داروسازی و علوم دارویی

به همت کمیته تحقیقات و گروه داروسازی بالینی دانشکده داروسازی و علوم دارویی، برای اولین بار طرح هم آموزی واحد کارآموزی داروخانه شهری با هدف کمک به آموزش بهتر این واحد درسی در دانشکده داروسازی و علوم دارویی اجرا شد.

ادامه مطلب