اخبار تصویری

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

هشتادمین خبرنامه دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران منتشر شد.

هشتادمین خبرنامه دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران به منظور انعکاس دستاوردهای آموزشی، پژوهشی و فرهنگی توسط روابط عمومی منتشر شد.

ادامه مطلب
حضور دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران در اردوی زیارتی و سیاحتی مشهد مقدس

حضور دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران در اردوی زیارتی و سیاحتی مشهد مقدس

دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران در اردوی زیارتی و سیاحتی مشهد مقدس به منظور اجرای فعالیت های فوق برنامه فرهنگی حضور یافتند.

ادامه مطلب