اخبار تصویری

وابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

هفتادو نهمین خبرنامه دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران منتشر شد.

هفتادو نهمین خبرنامه دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران به منظور انعکاس دستاوردهای آموزشی، پژوهشی و فرهنگی توسط روابط عمومی منتشر شد.

ادامه مطلب