آموزشهای آزاد کاربردی و مهارتی

                                                     زخم و پانسمان
تاریخ برگزاری: 98/11/02     ساعت برگزاری: 12-8                                                                        
برگزار کننده: دانشکده پرستاری و مامایی
   اطلاعات بیشتر   
      ثبت نام     
                                                     آمادگی آزمون EPT
تاریخ برگزاری: 98/11/03 الی 98/12/22    ساعت برگزاری: 12-8                                                  
برگزار کننده: دانشکده علوم نوین 
   اطلاعات بیشتر   
      ثبت نام     
اصول و فنون مذاکره
تاریخ برگزاری: 98/11/13 الی 98/11/27    ساعت برگزاری: 12-8
برگزار کننده: دانشکده علوم نوین                                                     
   اطلاعات بیشتر   
      ثبت نام     
آموزش کشت سلول
تاریخ برگزاری: 98/11/29 الی 98/12/01    ساعت برگزاری: 18-14
برگزار کننده: دانشکده پیراپزشکی
   اطلاعات بیشتر   
      ثبت نام     
آشنایی با فنون رفتار درمانی
تاریخ برگزاری: 98/11/29 الی 98/11/30    ساعت برگزاری: 17-13
برگزار کننده: دانشکده پزشکی
   اطلاعات بیشتر   
      ثبت نام     
آشنایی با کروماتوگرافی مایع و گاز با دستگاه HPLC 
تاریخ برگزاری: 98/11/30 الی 98/12/01    ساعت برگزاری: 16-8
برگزار کننده: دانشکده شیمی دارویی
   اطلاعات بیشتر   
      ثبت نام     
آموزش صفر تا صد شرکت در کنفرانسهای بین المللی و ارتباط با دانشگاههای خارجی
تاریخ برگزاری: 98/11/30    ساعت برگزاری: 16-8
برگزار کننده: مرکز تحقیقات زیست فناوری کاربردی
   اطلاعات بیشتر   
      ثبت نام     
آشنایی با مرجع گذاری و استفاده از نرم افزار Endnote 
تاریخ برگزاری: 98/11/30 الی 98/12/08    ساعت برگزاری: 12-8
برگزار کننده: دانشکده شیمی دارویی
   اطلاعات بیشتر   
      ثبت نام     
وسترن بلات
تاریخ برگزاری: 98/12/03 الی 98/12/04    ساعت برگزاری: 12-8
برگزار کننده: مرکز تحقیقات علوم اعصاب و شناخت
   اطلاعات بیشتر   
      ثبت نام     
آشنایی با تکنیک الایزا
تاریخ برگزاری: 98/12/06 الی 98/12/08    ساعت برگزاری: 18-14
برگزار کننده: دانشکده پیراپزشکی
   اطلاعات بیشتر   
      ثبت نام     
مقاله نویسی نوین
تاریخ برگزاری: 98/12/06 الی 98/12/07    ساعت برگزاری: 12-8
برگزار کننده: دانشکده علوم نوین
   اطلاعات بیشتر   
      ثبت نام     
ایمنی کار در آزمایشگاه
تاریخ برگزاری: 98/12/07 الی 98/12/08    ساعت برگزاری: 16-8
برگزار کننده: دانشکده شیمی دارویی
   اطلاعات بیشتر   
      ثبت نام     
QEEG
تاریخ برگزاری: 98/12/10 الی 98/12/11    ساعت برگزاری: 16-8
برگزار کننده: مرکز تحقیقات علوم اعصاب و شناخت
   اطلاعات بیشتر   
      ثبت نام   
                                                     مدیریت استراتژیک
تاریخ برگزاری: 98/11/27 الی 98/12/05    ساعت برگزاری: 14-8                                                  
برگزار کننده: مرکز تحقیقات سیاستگذاری اقتصاد سلامت
   اطلاعات بیشتر
     ثبت نام