آموزشهای آزاد کاربردی و مهارتی

 

 

 

                                                                       آشنایی با تکنینک الایزا

تاریخ شروع دوره: 1400/01/23  الی 1400/01/26  

ساعت برگزاری: 17-13 (4 جلسه 4 ساعته)

برگزار کننده: دانشکده علوم و فناوریهای نوین                                                     
   اطلاعات بیشتر   

      ثبت نام     

ایمن سازی و تربیت جنسی کودکان و نوجوانان
تاریخ برگزاری: 1400/01/26     ساعت برگزاری: 9 الی 17                                                  
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران 
   اطلاعات بیشتر   
      ثبت نام     
زخم و پانسمان
تاریخ برگزاری: 98/12/10     ساعت برگزاری: 12-8                                                                        
برگزار کننده: دانشکده پرستاری و مامایی
   اطلاعات بیشتر   
      ثبت نام     
آموزش کشت سلول
تاریخ برگزاری: نیمه اول 1399    ساعت برگزاری: ...........
برگزار کننده: دانشکده پیراپزشکی
   اطلاعات بیشتر   
      ثبت نام     
آشنایی با فنون رفتار درمانی
تاریخ برگزاری: 98/11/29 الی 98/11/30    ساعت برگزاری: 17-13
برگزار کننده: دانشکده پزشکی
   اطلاعات بیشتر   
      ثبت نام     
آشنایی با کروماتوگرافی مایع و گاز با دستگاه HPLC 
تاریخ برگزاری: 98/11/30 الی 98/12/01    ساعت برگزاری: 16-8
برگزار کننده: دانشکده شیمی دارویی
   اطلاعات بیشتر   
      ثبت نام     
روش های موفق اشتغال و ادامه تحصیل در صنعت و دانشگاههای داخل و خارج از کشور
تاریخ برگزاری: 98/12/14    ساعت برگزاری: 16-9
برگزار کننده: مرکز تحقیقات زیست فناوری کاربردی
   اطلاعات بیشتر   
      ثبت نام     
آشنایی با مرجع گذاری و استفاده از نرم افزار Endnote 
تاریخ برگزاری: 98/11/30 الی 98/12/08    ساعت برگزاری: 12-8
برگزار کننده: دانشکده شیمی دارویی
   اطلاعات بیشتر   
      ثبت نام     
وسترن بلات
تاریخ برگزاری: 98/12/03 الی 98/12/04    ساعت برگزاری: 12-8
برگزار کننده: مرکز تحقیقات علوم اعصاب و شناخت
   اطلاعات بیشتر   
      ثبت نام     
آشنایی با تکنیک الایزا
تاریخ برگزاری: نیمه اول 1399    ساعت برگزاری: ...........
برگزار کننده: دانشکده پیراپزشکی
   اطلاعات بیشتر   
      ثبت نام     
مقاله نویسی نوین
تاریخ برگزاری: 98/12/06 الی 98/12/07    ساعت برگزاری: 12-8
برگزار کننده: دانشکده علوم نوین
   اطلاعات بیشتر   
      ثبت نام     
ایمنی کار در آزمایشگاه
تاریخ برگزاری: 98/12/07 الی 98/12/08    ساعت برگزاری: 16-8
برگزار کننده: دانشکده شیمی دارویی
   اطلاعات بیشتر   
      ثبت نام     
QEEG
تاریخ برگزاری: 98/12/10 الی 98/12/11    ساعت برگزاری: 16-8
برگزار کننده: مرکز تحقیقات علوم اعصاب و شناخت
   اطلاعات بیشتر   
      ثبت نام   
                                                     مدیریت استراتژیک
تاریخ برگزاری: 98/11/27 الی 98/12/05    ساعت برگزاری: 14-8                                                  
برگزار کننده: مرکز تحقیقات سیاستگذاری اقتصاد سلامت
   اطلاعات بیشتر
     ثبت نام    
                                                     پزشک تیم ورزشی (مقدماتی)
تاریخ برگزاری: 98/12/17 به مدت 50 ساعت تئوری و عملی + 50 ساعت کارورزی                         
محل برگزاری: فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران
      برنامه آموزشی 
     ثبت نام    

 

 

 

دانلود فایل دوره آموزش فنون اداری  

برنامه آموزشی پزشک تیم ورزشی