مطالب مرتبط با کلید واژه " دکتر شهرزاد خاکپور "


برگزاری کارگاههای آموزشی-پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

برگزاری کارگاههای آموزشی-پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

دکتر شهرزاد خاکپور رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه طی گزارشی از برگزاری کارگاههای آموزشی پژوهشی  مهرماه سال جاری برای دانشجویان خبر داد

ادامه مطلب
برگزاری کارگاههای آموزشی-پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
به همت باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و کمیته تحقیقات دانشجویی صورت گرفت:

برگزاری کارگاههای آموزشی-پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

دکتر شهرزاد خاکپور رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی  دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران طی گزارشی از برگزاری کارگاههای آموزشی پژوهشی  مهرماه سال جاری برای دانشجویان خبر داد.

ادامه مطلب