مطالب مرتبط با کلید واژه " خبرنامه "


یکصد و بیست و یکمین خبرنامه دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران منتشر شد
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

یکصد و بیست و یکمین خبرنامه دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران منتشر شد

یکصد و بیست و یکمین خبرنامه دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران به منظور انعکاس دستاوردهای آموزشی، پژوهشی و فرهنگی، دانشجویی توسط روابط عمومی منتشر شد.

ادامه مطلب
یکصد و بیستمین خبرنامه دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران منتشر شد
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

یکصد و بیستمین خبرنامه دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران منتشر شد

یکصد و بیستمین خبرنامه دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران به منظور انعکاس دستاوردهای آموزشی، پژوهشی و فرهنگی، دانشجویی توسط روابط عمومی منتشر شد.

ادامه مطلب
یکصدو یکمین خبرنامه دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران منتشر شد.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

یکصدو یکمین خبرنامه دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران منتشر شد.

یکصدو یکمین خبرنامه دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران به منظور انعکاس دستاوردهای آموزشی، پژوهشی و فرهنگی توسط روابط عمومی منتشر شد.

ادامه مطلب
نود و هشتمین خبرنامه دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران منتشر شد
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

نود و هشتمین خبرنامه دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران منتشر شد

نود و هشتمین خبرنامه دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران به منظور انعکاس دستاوردهای آموزشی، پژوهشی و فرهنگی توسط روابط عمومی منتشر شد.

ادامه مطلب
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

هشتادو پنجمین خبرنامه دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران منتشر شد

هشتادو پنجمین خبرنامه دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران به منظور انعکاس فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و فرهنگی توسط روابط عمومی منتشر شد.

ادامه مطلب
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

هشتادو چهارمین خبرنامه دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران منتشر شد

هشتادو چهارمین خبرنامه دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران به منظور انعکاس فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و فرهنگی توسط روابط عمومی منتشر شد.

ادامه مطلب