زمانبندي انتخاب واحد

   
     زمانبندي انتخاب واحد
 

** برنامه انتخاب واحد

** برنامه انتخاب واحد اینترنتی دانشجویان در نیمسال دوم 97-96

** برنامه انتخاب واحد اینترنتی دانشجویان در نیمسال اول 97-96

** برنامه انتخاب واحد اینترنتی دانشجویان در نیمسال دوم 96-95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preview