مقررات و آئين نامه آموزشي
 

آئين نامه جديد ارتقاء گروه پزشکی

   فرم جدید ارتقاء گروه پزشکی

  آئين نامه جديد ارتقاي گروه غیر پزشکی

  فرم جدید ارتقاء گروه غیر پزشکی

  آئين نامه  ارتقاي مرتبه اعضاي هيات علمي موسسه آموزشي و پژوهشي

گروه علوم پزشكي

  آیین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی پزشکی

 آيين نامه آموزشي دوره دكتري (PhD)

آيين نامه آموزشي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته

  آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی.کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته

آئین نامه ارتقا اعضای هیات علمی

فرم ارتقا اعضای هیات علمی

  شیوه نامه اجرایی آئین نامه ارتقا اعضای هیات علمی

گروه غير پزشكي

آئین نامه آموزشی دوره های کاردانی ، کاردانی ناپیوسته ،  کارشناسی ، کارشناسی ناپیوسته ، کارشناسی ارشد پیوسته 

آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

آئین نامه آموزشی دوره دکتری

آئین نامه ارتقا اعضای هیات علمی

فرم ارتقا اعضای هیات علمی

شیوه نامه اجرایی آئین نامه ارتقا اعضای هیات علمی

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preview