جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دکتر اباسط میرزائی معاون مالی و اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران با تاکید بر اینکه بيمارستانهاي دانشگاه آزاد اسلامي بدون هيچگونه حمايت مالي و بدون اختصاص بودجه اي ازمنابع دولتي ملزم به رعايت تعرفه هاي دولتي مي باشند ، گفت : در شرايط كنوني تكيه بر مقررات جاري بيمارستانها نمي تواند ضامن كارآئي و اثر بخشي سياست هاي حوزه مالي باشد . برنامه ريزي و نگاه نو ، ضرورت تحول در نظام مالي بيمارستانهاي دانشگاه آزاد اسلامي است
      برنامه ريزي و نگاه نو ، ضرورت تحول در نظام مالي بيمارستانهاي دانشگاه آزاد اسلامي است

 

     معاون مالی و اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران با تشریح سیاست ها و رویکرد های جدید حوزه معاونت مالی و اداری این واحد دانشگاهی تصریح نمود : براي اولين بار با حمايتهاي قائم مقام محترم رئيس دانشگاه آزاد اسلامي در حوزه علوم پزشكي و در راستاي تحقق نقشه جامع سلامت دانشگاه آزاد اسلامي برآن شديم تا مفاهيم علمي حسابداري و اقتصاد بيمارستان در حوزه مالي بيمارستانها را با همكاري كارشناسان ارشد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي بصورت عملياتي پياده سازي نماييم . میرزائی افزود : پروژه هايي از قبيل برآورد قيمت تمام شده برای کلیه خدماتي كه توسط بيمارستانها ارائه مي گردد ، طراحي نظام نوين پرداخت به كاركنان شاغل در حيطه سلامت باليني ،استقرار حسابداري تعهدي و رسيدن به بودجه ريزي عملياتي از جمله مهمترين برنامه هاي حوزه مالي در بيمارستانها است كه ضمن ايجاد بستري مناسب برای تحول در اقتصاد بيمارستانها سرمايه مديريت دانش را براي بيمارستانها به ارمغان مي آورد. وی در رابطه با چگونگي چرخه مالی بيمارستان ها افزود : چرخه مالی بيمارستان ها، سيستمي پيچيده از مجموعه فرايند هاي انجام كار و پشتيبان است كه ميتواند ارزش ريالي مورد توافق و مصوب كشوري در قبال ارائه خدمات (تعرفه خدمات ) را با معيارها و ويژگي هايي كه مي بايست تحت ارزيابي و نظارت مستمر قرار گيرند، جمع آوري نموده وسپس با مكانيسم هاي تجميع و توزيع استاني به مصارفي تحت عنوان هزينه هاي ثابت، جاري و توسعه اي بيمارستان ها برساند . ميرزائي با مقايسه بيمارستان هاي كشور در بخش عمومي و خصوصي گفت : اين بيمارستانها متاثر از عوامل گوناگون درون سازماني فعاليت مي كنند ، به گونه اي كه عملكرد بيمارستان ها در بخش دولتي دستخوش ساختار پيچيده تشكيلاتي، مقررات اداري انبوه، تصميم گيري متمركز، فر آيندهای غير اصو لي بودجه، محدوديت اختيارات مديريت در زمينه تصميمات مالي و پرسنلي، مقاومت در مقابل تغيير، فقدان رقابت در بخش عمومي و وجود اطلاعات ناقص و بعضاً غيرواقعي مي باشد، در حاليكه عملكرد بيمارستانها در بخش خصوصي متاثر از اهداف صاحبان سهام، سود آوري و بازده سرمايه گذاري است و مديريت به منظور پاسخگويي به صاحبان سهام، كارائي عوامل ومنابع موجود را ، مورد ارز يابي قرار مي دهد و در پايان چرخه ارزیابي است كه سود و به حداکثر رساندن آن متبلور می شود. معاون مالی و اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران گفت : درحال حاضر بيمارستانهاي دانشگاه آزاد اسلامي بخش مهمي از مسئوليت خطير آموزش و درمان كشور را همگام با بيمارستانهاي دولتي، بر دوش دارند و اين در حالي است كه متاسفانه در بيمارستانهاي دانشگاه آزاد اسلامي كه ملزم به رعايت تعرفه هاي دولتي شده اند هيچگونه حمايت بودجه اي صورت نمي گيرد و بديهي است كه اداره بيمارستانهاي اين دانشگاه از نظر تامين منابع مالي،تجهيزاتي و ساختماني با بحران جدي روبرو شود زيرا در بيمارستانهاي دولتي كه تعرفه دولتي را اجرا مي نمايند علاوه بر درآمد بيمارستان، از بودجه هاي حقوق و دستمزد كليه كاركنان ، عمراني و تجهيزات پزشكي به طور جداگانه توسط دولت تزريق مي گردد . معاون مالی – اداری واحد پزشکی تهران با اشاره به اینکه مديران حوزه مالي بيمارستانهاي دانشگاه آزاد اسلامي وظيفه اي خطير در برنامه ريزي جهت كارآيي و اثربخشي منابع بيمارستاني دارند گفت : آنچه مسلم است در شرایط کنونی ، تكيه بر مقررات جاري در بيمارستانها نمي تواند راهگشاي موفقيت مديران حوزه مالي گردد بنابر این نياز به تغيير نياز به برنامه ريزي نو و نگاه نو به بيمارستانها بعنوان بنگاه اقتصادي بايستي بعنوان شرط اول پذيرفته شود.

 

 
 

برنامه ريزي و نگاه نو ، ضرورت تحول در نظام مالي بيمارستانهاي دانشگاه آزاد اسلامي است نسخه قابل چاپ

Preview