جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دکتر میرزاده: به منظور پایداری و رشد بیشتر در فضای رقابتی کنونی لازم است تمام حوزه های سازمان مرکزی پس از کسب توان و مهارت خود ارزیابی به اصلاح و بهبود فرآیندهای موجود پرداخته و موجب تعالی سازمانی در حوزه خود ودر نهایت تعالی دانشگاه گردند.
      دکتر میرزاده: حضور مدیران این دانشگاه را در سمینار آگاهی بخشی کارگاه های خود ارزیابی و تعالی سازمانی الزامی کرد.

 

      دکتر میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با ابلاغ بخشنامه ای حضور معاونان و تمامی مدیران را در سمینار آگاهی بخشی کارگاه های خود ارزیابی و تعالی سازمانی الزامی کرد.
در متن این بخش نامه آمده است، با توجه به پشت سر گذاشتن سه دهه تلاش بی وقفه و تثبیت دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یکی از مراکز اصلی آموزش عالی کشور و قرار گرفتن دانشگاه در دهه کیفیت و اهمیت زیاد کیفی سازی و تعالی سازمانی و به منظور پایداری و رشد بیشتر در فضای رقابتی کنونی لازم است تمام حوزه های سازمان مرکزی پس از کسب توان و مهارت خود ارزیابی به اصلاح و بهبود فرآیندهای موجود پرداخته و موجب تعالی سازمانی در حوزه خود ودر نهایت تعالی دانشگاه گردند.
از اینرو مرکز رتبه بندی و تعالی سازمانی معاونت برنامه ریزی دانشگاه در نظر دارد سمینار آگاهی بخشی و کارگاه های خودارزیابی و تعالی سازمانی را ابتدا در سطح مدیران برگزار کند. لذا با توجه به اهمیت موضوع ضروری است تما مدیران سازمان مرکزی در تمام حوزه ها در این سمینار و کارگاه ها شرکت کرده و از توانمندی به دست آمده در حوزه خود بهرهمند گردند.
شایان ذکر است برنامه زمانی و مکانی این سمینار و کارگاه ها از سوی معاونت برنامه ریزی دانشگاه اطلاع رسانی خواهد شد.

 

 
 

دکتر میرزاده: حضور مدیران این دانشگاه را در سمینار آگاهی بخشی کارگاه های خود ارزیابی و تعالی سازمانی الزامی کرد. نسخه قابل چاپ

Preview