جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دکتر سید حسن مقدم نیا رفع مشکلات آموزش بالینی دانشجویان و کیفی سازی کارآموزی ها را هدف اصلی دانشکده عنوان نمود. وی افزود تمام تلاش ما بر این است که آموزش به بهترین شکل به دانشجویان ارائه شود و خواستار تعامل بیشتر حوزه آموزشی بیمارستان ها با دانشکده شد. وی افزود ارزشیابی آموزشی از الویت بالای برخوارد است و شایسته است که به نحو مطلوبی ضمن توجه به مباحث اصلی و اهداف آموزشی ، نقاط قوت و ضعف در هر زمینه مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد.
      تمهیدات و تعاملات ویژه دانشکده پیراپزشکی واحد پزشکی تهران برای کیفی سازی آموزش دانشجویان در دوره کارورزی

 

     دکتر سیّد حسن مقدم نیا رئیس دانشکده پیراپزشکی بر ارتقاء و رفع مشکلات آموزش بالینی دانشجویان تأکید نمود. وی در جلسه ای که بدین منظور و با حضور معاونین آموزشی، سوپروایزرهای آموزشی و سرپرستاران بیمارستان های تابعه دانشگاه و بیمارستان های خصوصی طرف قرارداد برگزار شد، رفع مشکلات آموزش بالینی دانشجویان و کیفی سازی کارآموزی ها را هدف اصلی جلسه عنوان نمود. دکتر مقدم نیا افزود تمام تلاش ما بر این است که که آموزش به بهترین شکل به دانشجویان ارائه شود. وی ضمن اشاره به وجود خطوط ارتباطی فی ما بین بیمارستان ها و دانشکده پیراپزشکی خواستار تعامل بیشتر حوزه آموزشی بیمارستان ها با دانشکده شد. وی افزود ارزشیابی آموزشی از الویت بالای برخوارد است و شایسته است که به نحو مطلوبی ضمن توجه به مباحث اصلی و اهداف آموزشی ، نقاط قوت و ضعف در هر زمینه مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد.رئیس دانشکده پیراپزشکی افزود: نقش عمده آموزش عالی، تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز جامعه و ترویج و ارتقای دانش است و به همين دليل و بر اساس سياست هاي اجرائي دانشكده جلسات هماهنگی آموزشی در امور بالینی مورد توجه خاص قرار گرفته است.
دکتر علی سلگی مشاور اجرایی ریاست با مثبت ارزیابی کردن این جلسات ،گفت: مرزی بین دانشگاه های دولتی و دانشگاه آزاد نیست، ضمن آنکه تفاوتی بین بیمارستان های دولتی و آزاد در نحوه ارائه آموزش به دانشجویان دیده نمی شود. امیدواریم تجارب ارزنده ای که در هر دو نوع بخش آموزشی وجود دارد در اختیار دانشگاه و دانشجویان این مجموعه قرار گیرد. وی افزود آموزش شما که توأم با مهر و محبت و سخاوتمندی است شایسته قدردانی و تشکر است و امیدواریم بتوانیم زحمات ارزشمند همکاران خود در این مراکز را به نحو مقتضی جبران کنیم.
دکتر محسن مهرشادیان معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی با اشاره به مراکز آموزشی متعددطرف قرارداد با دانشگاه گفت: بیمارستان ها با دوشاخص ارزیابی مورد توجه قرار می گیرند، یکی از این شاخص ها فیلد آموزشی و تجهیزات و امکانات پزشکی و دیگری نحوه آموزش، مسئولیت پذیری و تلاش های مسئولین ذیربط است. وی همچنین از کلیه مراکز درخواست نمود که ضمن ارائه نقطه نظرات سازنده خود، مواردی راکه نیاز به بازنگری دارند به دانشکده بازخورد داده تا مورد رسیدگی و بازبینی قرار گیرند.
دکتر گلنوش میرسعیدی مدیر گروه اتاق عمل دانشکده نیز با اشاره به اینکه چک لیست های دانشجویان منطبق با سرفصل های آموزشی مصوب است، خواستار آن شد که توجه لازم به آمد و شد دانشجویان، کنفرانس های دانشجویی و همچنین آموزش پروسه جراحی ها در اتاق های عمل بیمارستان ها برای دانشجویان مورد توجه خاص قرار گیرد.

 

 

 

 

 

تمهیدات و تعاملات ویژه دانشکده پیراپزشکی واحد پزشکی تهران برای کیفی سازی آموزش دانشجویان در دوره کارورزی نسخه قابل چاپ

Preview