جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


   
      دکتر علی سلگی: تربیت دانش آموختگانی که بتوانند با دانش و فناوری های روز سهم ارزشمندی در جامعه پزشکی داشته باشند از برنامه های اصلی واحد پزشکی است.

 

     دکتر علی سلگی مشاور اجرایی و مدیر کل حوزه ریاست دانشگاه با حضور در جلسه اي كه به منظور ارزشيابي رشته اتاق عمل دانشكده پيراپزشكي با حضور اعضاي هيات رئيسه و نمايندگاني از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و اساتید این رشته برگزار شد بر سرمایه گذاری های مادی و معنوی در ارتقاء کیفیت فیلدهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه تأکید نمود و افزود رشته اتاق عمل از چند بعد قابل بررسی است و اکنون شرایط حال حاضر دنیا به گونه ای است که باید بخش مهندسی فرایندهای اتاق عمل با نگاه ریزبینانه تری مورد توجه قرار گیرد. وی ضمن تشریح برنامه های آتی واحد پزشکی تهران در روند ارتقاء کیفیت و توسعه تحصیلات تکمیلی، بر تربیت دانش آموختگانی که بتوانند در آینده با دانش و فناوری های روز سهم ارزشمندی در جامعه پزشکی و خدمت به مردم داشته باشند، تأکید نمود.

 

 
 

دکتر علی سلگی: تربیت دانش آموختگانی که بتوانند با دانش و فناوری های روز سهم ارزشمندی در جامعه پزشکی داشته باشند از برنامه های اصلی واحد پزشکی است. نسخه قابل چاپ

Preview