جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


   
      چند انتصاب در دانشکده پرستاری و مامائی

 

     طی احکامی جداگانه از سوی دکتر طاهره نصرآبادی رئیس دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران، معاونین آموزشی، پژوهشی و مدیر تحصیلات تکمیلی این دانشکده منصوب گردیدند.
دکتر نصرآبادی در احکام صادره، دکتر فائزه صحبائی را به سمت معاون آموزشی، دکتر اکرم پیمان به عنوان معاون پژوهشی و دکتر سپیده نصرالله را به عنوان مدیر تحصیلات تکمیلی منصوب نمود.

 

 
 

چند انتصاب در دانشکده پرستاری و مامائی نسخه قابل چاپ

Preview