جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      تقويم دانشگاهي نيمسال اول كليه رشته هاي واحد پزشكي تهران در سال تحصيلي 89-1388 اعلام شد.

 

      تقويم دانشگاهي نيمسال اول سال تحصيلي 89-1388  دانشكده هاي واحد پزشكي تهران

دكتر فرهاد ادهمي معاونت آموزشي واحد پزشكي تهران جدول زمانبندي و تقويم دانشگاهي نيمسال اول ( مهرماه ) اين واحد دانشگاهي را طبق جدول زير ارائه نمود . بر اساس اين برنامه ثبت نام دانشجويان از تاريخ سي و يكم مرداد ماه شروع و تا اواخر شهريور ماه ادامه مي يابد .  

دانشكده

ثبت نام

ثبت نام با تاخير

حذف واضافه

حذف اضطراري

پزشكي

علوم پايه:

31/05/88 و01/06/88 و 02/06/88

01/07/88

15/07/88 و 16/07/88

08/09/88 و 09/09/88

فيزيوپاتولوژي:

17/06/88 دور اول

18/06/88 دور دوم

01/07/88

15/07/88 و 16/07/88

08/10/88 و 09/10/88

استاژري  

01/06/88 لغايت15/06/88

01/7/88 لغايت 15/07/88

02/08/88 لغايت 14/08/88

-----

-----

 

-----

انترني

01/06/88 لغايت15/06/88

01/7/88 لغايت 15/07/88

02/08/88 لغايت 14/08/88

-----

-----

 

 

-----

 

 

 

پرستاري

 ومامايي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بهداشت

پرستاري

07/06/88 و08/06/88 و 09/06/88

-----

11/07/88 و

12/07/88

14/09/88 و 16/09/88

 

مامايي

10/06/88و11/06/88

 

-----

13/07/88

14/09/88 و 16/09/88

اتاق عمل (كارداني)

12/06/88

 

 

-----

15/07/88

14/09/88 و 16/09/88

هوشبري(كارداني)

12/06/88

 

 

-----

15/07/88

14/09/88 و 16/09/88

كارشناسي ارشد پرستاري

14/06/88

 

-----

 

-----

14/09/88 و 16/09/88

روانشناسي باليني

14/06/88

 

-----

14/07/88

14/09/88 و 16/09/88

بهداشت مبارزه با بيماريها

01/06/88

04/07/88

14/07/88و

15/07/88   

08/09/88 و 09/09/88

 

بهداشت خانواده

01/06/88

04/07/88

14/07/88و

15/07/88

08/09/88 و 09/09/88

بهداشت محيط (كارداني)

28/05/88 و 29/05/88

04/07/88

14/07/88و       15/07/88

08/09/88 و 09/09/88

بهداشت محيط (كارشناسي)

05/06/88

04/07/88

14/07/88 و

15 /07/88

08/09/88 و 09/09/88

بهداشت حرفه اي

28/05/88 و29/05/88

04/07/88

14/07/88 و

15/07/88

08/09/88 و 09/09/88

پيرا پزشكي

علوم آزمايشگاهي( كارداني و كارشناسي)

03/06/88 و 04/06/88

05/07/88

11/07/88 و  12/07/88

08/09/88 و 09/09/88

اتاق عمل (كارشناسي)

15/06/88 و 16/06/88

05/07/88

12/07/88و

13/07/88

08/09/88 و 09/09/88

هوشبري (كارشناسي)

15/06/88 و 16/06/88

05/07/88

12/07/88 و

13/07/88

08/09/88 و 09/09/88

زيست شناسي

ميكروبيولوژي

16/06/88 و 17/06/88

02/07/88

07/07/88 و 08/07/88

08/09/88 و 09/09/88

ژنتيك

17/06/88 و 18/06/88

02/07/88

08/07/88و

09/07/88

08/09/88 و 09/09/88

علوم سلولي وملكولي

18/06/88 و 19/06/88

02/07/88

09/07/88 و

11/07/88

08/09/88 و 09/09/88

 

 

توضيحات

شروع ترم

پايان ترم

شروع امتحانات

پايان امتحانات

رشته تحصيلي دانشكده هاي پزشكي (علوم پايه)، پيراپزشكي و بهداشت

22/06/88

17/10/88

19/10/88

10/11/88

رشته تحصيلي دانشكدة پزشكي (فيزيوپاتولوژي)

01/07/88

 

 

 

رشته هاي تحصيلي دانشكدة پرستاري و مامايي

28/06/88

24/10/88

26/10/88

08/11/88

رشته زيست شناسي سلولي وملكولي (سه گرايش )

22/06/88

10/10/88

19/10/88

10/11/88

 

 
 

تقويم دانشگاهي نيمسال اول كليه رشته هاي واحد پزشكي تهران در سال تحصيلي 89-1388 اعلام شد. نسخه قابل چاپ

Preview