جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      طرحهای پژوهشی دفتر ارتباط با صنعت وجامعه واحد پزشکی تهران

 

     

دکتر محمد رضا خانی مدیر ارتباط با صنعت فعالیتهای  این دفتررا در خرداد 88 بشرح زیر اعلام نمود :

1-پیرو قرار داد منعقده با وزارت نیرو ( شرکت آبفار تهران )جلساتی با مدیران شرکتهای آب وفاضلاب انجام شد وروز 5شنبه 28/خرداد/1388 بازدیدی در ارتباط با بند4 قرارداد یکی از طرحهای پژوهشی  از شهرستان پاکدشت بعمل آمد تا طرح پژوهشی مورد نظر به مرحله اجرایی در آید .

2-با سازمان کار وامور اجتماعی استان تهران مذاکره شد تا برای طرحهای پژوهشی مشترک برای رشته های روانشناسی ،بهداشت حرفه ای ، بهداشت محیط اقدام شود وطرحهایی که به تایید برسد هزینهآب توسط  سازمان مذکور تامین خواهدشد . وسازمان  حمایتهای معنوی ومادی خود را از کلیه پروپوزالها وطرحهای پژوهشی که درحیطه مورد نظر شان باشد به عمل خواهند آورد .

3-با دفتر تحقیقات شرکت آب وفاضلاب شهرتهران  برای چند منظور مذاکره شد .اول اینکه سهمیه کارآموزی بیشتری برای دفتر ارتباط با صنعت وجامعه در نظر بگیرند .

دوم اینکه چند پروپوزال در خصوص اضافه و حذف فلوراید از آب آشامیدنی با سیستمهای هوشمند ارائه گردید .سوم اینکه طرحی به عنوان طراحی وساخت روبات هوشمند برای اندازه گیری سطح دینامیکی واستاتیکی وسایر پارامترهای مورد نیاز داده شد که با استقبال مواجه گردید ودر حال پیگیری است .

4-طرح پزوهشی ارزیابی ریسک بهداشت شغلی ناشی از فیومها برای شرکت مهندسی توسعه گاز ایران نیز مورد بررسی قرار گرفته ودردست پیگیری است تا در صورت توافق نهایی به صورت مشترک با دانشگاه به اجرا در آید .

 

 
 

طرحهای پژوهشی دفتر ارتباط با صنعت وجامعه واحد پزشکی تهران نسخه قابل چاپ

Preview