جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      راه اندازی بخش تریاژ بیمارستان امیرالمومنین

 

     به منظور ارائه خدمات بهتر در پذیرش بیماران اورژانسی بخش تریاژ اورژانس بیمارستان امیرالمومنین به زودی راه اندازی خواهد شد .این امر در راستای بهبود کیفیت خدمات ارائه شده در بخش اورژانس صورت خواهد پذیرفت .

 

 
 

راه اندازی بخش تریاژ بیمارستان امیرالمومنین نسخه قابل چاپ

Preview