جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دكتر محمد فشاركي دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران باانتشارچهارمین کتاب خود در زمينه تخصصي آمار ، گوی سبقت و انتشار تولیدات علمی را در زمینه تالیف و ترجمه کتاب از سایر همکاران و اساتید عضو هیات علمی این واحد دانشگاهی ربود .
      چهارمین کتاب عضو هیئت علمی واحد پزشکی تهران در طول سال جاری منتشر شد

 

     دكتر محمد فشاركي عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران و دکترای تخصصی آمار طی گفتگوئی از چاپ جدیدترین اثر خود تحت عنوان “احتمالات و كاربرد آن در علوم پزشكي” خبر داد. نويسنده کتاب “احتمالات و كاربرد آن در علوم پزشكي” در توضیح محتوی وتازگیهای اين اثر علمی گفت : مجموعه حاضر با در نظر گرفتن دوهدف عمده تدوين شده است ، نخست آن كه به عنوان مرجعي براي آموزش و تدريس روش هاي احتمالات در سطح كارشناسي ارشد و تخصصي و دوم آن كه به عنوان منبعي براي مراجعه و استفاده محققين و برنامه ريزان بخصوص دست اندركاران برنامه ريزي بهداشتي و پزشكي. عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران افزود : در تدوين اين كتاب كوشش شده كه از بكار بردن اشكال پيچيده فرمول هاي رياضي و نيز اثبات آن ها خودداري شود و جنبه كاربردي مطالب بيش تر مورد نظر بوده است . دکتر فشارکی با بیان اینکه اين كتاب در تمام رشته هاي پزشكي و رشته هاي مختلف علوم زيستي كاربرد دارد گفت : هر چند كتاب حاضر به منظور استفاده دانشجويان پزشكي ، بهداشت و به طور كلي علوم زيستي نگارش يافته ، ليكن به سادگي مي تواند مورد استفاده دانشجويان و اساتيد رشته هاي علمي ديگر قرار گيرد زیرا حتي المقدور سعي شده كه مثال ها به انضمام مسائل حل شده ،نظير آزمونهاي دوره كارشناسي ،كارشناسي ارشد و دكتري رشته هاي مختلف علوم پزشكي در همين زمينه مطرح شوند وی ابراز اميدواري كرد اين مجموعه مورد عنايت و توجه اساتيد و محققين محترم قرار گیرد و از مخاطبان و گروه هدف کتاب درخواست نمود به منظور ارتقاء سطح کیفی این اثردر چاپ هاي بعدي با ارائه نظرات و پيشنهادات در برطرف كردن نقايص احتمالي نویسنده را ياري دهند .

 

 
 

چهارمین کتاب عضو هیئت علمی واحد پزشکی تهران در طول سال جاری منتشر شد نسخه قابل چاپ

Preview