جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      دفتر بازرسی واحد پزشکی تهران خبرداد

 

     

دکتر سهراب خیرالنسائی رئیس دفتر بازرسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران طی گفتگوئی اعلام نمود : برای پیشبرد اهداف واحد وبیمارستانهای تابعه هماهنگیهای ذیل صورت گرفته است .

بازدید از فضاهای آموزشی ولوازم کمک آموزشی بیمارستان بوعلی

پیگیری عقد قرارداد جدید با بیمارستان نیروی هوایی به مدت 2سال

ارزیابی علل عمده ترخیص با رضایت شخصی طی 9ماه گذشته در بیمارستانهای تابعه وانعکاس آن ،به مسئولین بیمارستانها

پیگیری رفع مشکلات کتابخانه بیمارستان امیرالمومنین

پی گیری مکانیزه شدن دبیرخانه

نظارت برحسن انجام جلسات پایان ترم واحد .

 

 
 

دفتر بازرسی واحد پزشکی تهران خبرداد نسخه قابل چاپ

Preview