جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    احسان جانقلي دانشجو رشته ي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران ،با حضور در جلسه هيات رئيسه اين واحد دانشگاهي از سوي دكتر سيد محمود طباطبايي رئيس دانشگاه و چهره ماندگار عرصه علوم پزشكي ، دكتر صفوي نائيني معاون آموزشي ، دكتر افتخار اردبيلي معاون پژوهش و فناوري و ديگر معاونين دانشگاه مورد تشويق و تقدير قرار گرفت . احسان جانقلي دانشجوی مخترع و پژوهشگر برتر سال 93 ، داراي 6 مقاله ISI ، پنج اختر اع ، 17 مفاله ISC 1، داور علمي در 12 كنگره و همايش ملي و بين المللي است و تا کنون 8 مقاله بصورت سخنراني در مجامع علمي و اكادميك ارائه نموده است .
      در جمع اعضاي هيات رئيسه صورت پذيرفت : تقدير از دانشجوي پزشكي مخترع و پژوهشگربرتر دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران

 

     ....

 

 

 

 

 

در جمع اعضاي هيات رئيسه صورت پذيرفت : تقدير از دانشجوي پزشكي مخترع و پژوهشگربرتر دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران نسخه قابل چاپ

Preview