جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    همایش سراسری مسئولان دفتر توسعه آموزش (EDO) واحدهای مجری علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی با هدف ارتقاء آگاهی مسئولان مربوطه و نیز ارائه برنامه عملیاتی، 20 آبان ماه در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می شود.
      همایش سراسری مسئولان دفاتر توسعه آموزش (EDO) واحدهای مجری علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی 20 آبان ماه برگزار می شود

 

     به گزارش روابط عمومی حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی- دکتر دنیا صدری، مدیر مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (EDC) دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به اینکه این مدیریت یکی از مدیریت های دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی و امور دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی است بیان داشت: بخش مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در شهریورماه 94 به طور رسمی کار خود را آغاز کرده است. وی اظهار داشت: در این همایش از مسئولین EDO معرفی شده از سوی واحدها دعوت بعمل آمده است تا آنها با ماموریت، اهداف، برنامه ها و انتظارات مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی آشنایی پیدا کنند و در خصوص برنامه های عمیاتی این حوزه اقدام نمایند. . مدیر مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (EDC) با تاکید بر ارائه برنامه های عملیاتی در چارچوب کمیته های این مدیریت گفت: در این همایش، برنامه های عملیاتی در اختیارِ مسئولین واحدهای مجری در چارچوب کمیته ها شامل: توانمندسازی اعضای هیئت علمی، برنامه ریزی درسی، پژوهش در آموزش و ارزشیابی قرار خواهد گرفت. وی افزود: طبق این برنامه عملیاتی تا پایان سال 94 مسئولین کمیته های EDO در سراسر کشور می بایست ارزشیابی های اساتید را بر طبق فرمت یکسان EDC معاونت پزشکی انجام داده و برای مدیریت مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ارسال نمایند

 

 
 

همایش سراسری مسئولان دفاتر توسعه آموزش (EDO) واحدهای مجری علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی 20 آبان ماه برگزار می شود نسخه قابل چاپ

Preview