جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    آقاي منصور توسل پناهي با حكمي از سوي دكتر محمد حيدريان مقدم معاون مالي و اداري دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران به سمت سرپرست اداره كل امور اداري این واحد دانشگاهی منصوب شد . گفتني است : توسل پناهي يكي از مديران لايق وتوانمند سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي است وآخرين پست اجرائي ايشان مدير كل هماهنگي وارزشيابي مركز هيات امناء استاني سازمان مركزي بوده است .
      با حكمي از سوي معاون مالي و اداري دانشگاه : سرپرست اداره كل امور اداري دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي منصوب شد .

 

     در متن حكمي كه از سوی دكتر محمد حيدريان مقدم معاون مالي و اداري ، به ايشان ابلاغ شده است آمده است : دانشگاه آزاد اسلامي در نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران در تمام ابعاد چهره تابناكي داشته است و كارمندان محترم اين واحد مصداق بارزي از تلاش و همت مضاعف بوده اند
ا اينك جنابعالي با توجه به سابقه درخشان و تعهد اسلامي بعنوان سرپرست اداره كل امور اداري دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي منصوب مي گرديد.
ا بخشي از وظايف و مسئوليت هاي ايشان كه طي اين حكم به ايشان ابلاغ شده است در اجراي برنامه هاي زير مشخص شده است :
ا نظارت بر تهيه و تنظيم نيروي انساني و ارائه پيشنهادات و طرح موثر در اين زمينه نظارت بر تهيه و تنظيم بخشنامه ها و آئين نامه هاي داخلي در زمينه تسهيل امور اداري
ا برنامه ريزي و ايجاد ساز و كارهاي مناسب براي تحقق سياست هاي تشويق و كمك به افزايش سطح رفاهي كليه كاركنان
ا ايجاد ساز و كارهاي مناسب در زمينه احقاق حقوق كاركنان و ارتقاء گروه با رفيع و يا ساير پاداش ها و تشويق ها
ا نظارت بر رسيدگي به تخلفات اداري و ارائه گزارش به مقامات مافوق
ا مطالعه بررسي و برنامه ريزي در خصوص واگذاري امور خدماتي و عمومي ، بخش خصوصي و انعقاد قرار داد در چارچوب قوانين و مقررات
ا برگزاري و تشكيل جلسات و كمسيون هايي در زمينه رسيدگي به مشكلات اداري و امور عمومي كاركنان و ارائه پيشنهادات موثر
ا برنامه ريزي در جهت تامين نيروي انساني مورد نياز دانشگاه و ارائه طرح ها و پيشنهادات لازم .
ا شايان ذكر است : دكتر محمد حيدريان مقدم معاون مالي و اداري دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران در حكمي جداگانه از خدمات ارزشمند دكتر حسين ياريگر روش در سمت قبلي و در مقام مشاور اجرائي مشاور اجرائي معاونت اداري و مالي و همچنين مدير كل امور اداري دانشگاه تقدير و تشكر نموده است .
در بخشي از اين حكم آمده است كه : « چه نيكو اقبال و بلند اخترند انسانهائي كه جواني و عمر ارزشمندشان را در راه خدمت به همنوعان خويش سپري مي كنند و براي خود توشه اي پربار از دعاي خير مردم و رضايت پروردگار فراهم مي آورند »
روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي براي اين عزيزان تلاشگر در انجام امور محوله و عرصه علم و عمل آرزوي توفيق و سربلندي مي نمايد .

 

 
 

با حكمي از سوي معاون مالي و اداري دانشگاه : سرپرست اداره كل امور اداري دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي منصوب شد . نسخه قابل چاپ

Preview