جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دكتر حسن افتخار اردبيلي معاون پژوهش و فناوري دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد تهران با حضور در مراسم گراميداشت روز دانشجو ضمن تبريك اين روز تاريخي بعنوان نماد استبداد ستيزي ، حق طلبي و جنبش عدالتخواهي قشر جوان و فرهيخته جامعه و در كسوت دانشجو گفت : وجود ده كانون فعال دانشجوئي در اين واحد دانشگاهي يك رويداد مبارك است .
      در مراسم گراميداشت روز دانشجو مطرح شد :
دكتر افتخار اردبيلي معاون پژوهش و فناوري : مديريت ، شكيبائي و خردورزي در گروي فعاليت هاي سازنده تشكل هاي دانشجوئي وپيش نياز مشاركت مدني آحاد جامعه است .

 

     معاون پژوهش و فناوري دانشگاه با تقدير از دانشجويان و فعالان انجمن‌هاي علمي دانشجويي دانشگاه گفت : تشكل‌ها و كانون هايي كه بر اساس توافق و مشاركت داوطلبانه گروهي از دانشجويان شكل مي گيرد ، بهترين محل براي تقويت روحيه همكاري و كارگروهي در بين دانشجويان ، تحمل ديگران ، احترام به عقايد مخالف ، افزايش اعتماد به نفس و مهارت هاي اجتماعي است
معاون پژوهش و فناوري افزود : تشكل هاي دانشجوئي مكان و فرصت مناسبي براي برخورد علمي با مسائل و مشكلات جامعه و جائي كه دانشجويان مي آموزند با مشاركت و همدلي اصول مديريت ، شكيبائي و خرورزي ، كه از اركان ضروري و لازمه ورود به عرصه مشاركت مدني است را تمرين نمايند كه اين قطعا در بهبود كيفيت آموزش هاي دانشگاهي و ايجاد انگيزه و نشاط علمي تاثير زيادي دارد .
وي سپس به توسعه مراكز پژوهش هاي باليني در بيمارستانها اشاره كرد و گفت : از آنجائيكه اعتقاد حاكم بر اين است كه آموزش ، پژوهش و ارائه خدمات سلامت از هم جدا نيست زير ساخت هاي لازم براي حركت به سمت ايجاد مراكز توسعه مراكز پژوهش هاي باليني آغاز شده و در اين مسير زير ساخت هاي لازم و بستر مناسب در همه بيمارستانهاي تابعه فراهم خواهد شد .
معاون پژوهش و فناوري دانشگاه سپس به تخصيص بودجه هاي پژوهشي دربخشنامه هاي متعدد اشاره كرد و گفت : به علت تغيير مديريت ها با دستور العمل هاي مختلفي در اين زمينه روبرو هستيم كه گاهاٌ در تعارض و تقابل با يكديگر هستند و محدوديت هائي را براي عوامل اجرائي مستقر در واحد ها ايجاد نموده است .
دكتر افتخار اردبيلي با ابراز اميدواري از روند مذاكرات ، مكاتبات اداري و نشست هاي مفيدي كه در اين زمينه با دست اندركاران ارشد حوزه پژوهش و فناوري دانشگاه انجام شده است گفت :
از پايان نامه هاي تحقيقاتي كارشناسي ارشد و دكتري حرفه اي حمايت مي كنيم . وي افزود : عميقاٌ معتقدم پيشرفت پژوهش هاي دانشجوئي عملاٌ با تعامل و همكاري و حمايت مسئولان دانشگاه امكانپذير مي باشد بنابراين در صدد هستيم بسترهاي لازم را براي اين همكاري بيش از پيش فراهم كنيم .

 

 
 

در مراسم گراميداشت روز دانشجو مطرح شد :
دكتر افتخار اردبيلي معاون پژوهش و فناوري : مديريت ، شكيبائي و خردورزي در گروي فعاليت هاي سازنده تشكل هاي دانشجوئي وپيش نياز مشاركت مدني آحاد جامعه است .
نسخه قابل چاپ

Preview