جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    موضوعات حیطه های هشتمين المپياد علمي دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور اعلام شد.
      موضوعات هشتمين المپياد علمي دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشوراعلام شد.

 

     موضوعات حیطه های هشتمين المپياد علمي دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور اعلام شد. عبارتند از : 1. موضوع حيطه فلسفه پزشكي هشتمين المپياد علمي موضوع حيطه فلسفه پزشكي هشتمين المپياد علمي: علیت و تبیین(Causality & Explanation) رفرانس‌ها: سمیر اکاشا. فلسفۀ علم، ترجمۀ هومن پناهنده، فرهنگ معاصر، 1387، فصل 2 تا 4. Marcum, J. (2008). An introductory philosophy of medicine, Springer, chapters 2 & 8. درآمدی بر فلسفۀ طب، هنریک ولف، استیگ آندرپدرسون، ریبن روزنبرگ، طرح نو، فصل 5 و 7. بخش جانبی حیطۀ فلسفۀ پزشکی امسال قرار است بخشی با عنوان بخش جانبی هم در حیطۀ فلسفۀ پزشکی برگزار شود. موضوع حیطه جانبی امسال طبی‌سازی(Medicalization) است. بر این اساس قرار است تیم‌های از دانشجویان در دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور در محیط اطراف خود یک نمونه از طبی‌سازی را شناسایی کنند و سپس در مورد آن فیلمی بسازند و فیلم را در سایت المپیاد بارگذاری کنند. یک کارگاه توجیهی برای این بخش جانبی در نظر گرفته شده است که زمان آن متعاقباً اعلام خواهد شد. پس داوری فیلم‌های راسال شده ده گروه برتر برای ارائه نهایی و نقد و بررسی هیات داوران در مرحلۀ نهایی المپیاد شرکت می‌کنند. اعضای هر تیم پنج نفر می‌باشد که یک تا سه نفر از این تیم می توانند با تیم اصلی حیطه استدلال بالینی مشابه باشند. هر تیم می‌تواند در صورت تمایل از یک یا حداکثر دو نفر از دانشجویان رشته های مختلف در هر مقطعی استفاده کند. منبع بخش جانبي: "محمود کیوان‌آرا- جامعه‌شناسی پزشکی ، 1386، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، فصل هشتم: ص 241-272 " 2. موضوع حيطه استدلال باليني هشتمين المپياد علمي موضوع حيطه استدلال باليني هشتمين المپياد علمي: حیطه‌های ماژور( اطفال، جراحی، داخلی و زنان) در بخش جنبی که امسال برای اولین بار برگزار می‌شود از هر دانشگاه یک تیم پنج نفره که یک تا سه نفر از آنها می‌توانند با اعضای تیم بخش اصلی مشابه باشند جهت طراحی یک روش آموزش استدلال بالینی به دانشجویان علوم پزشکی با هم رقابت می‌کنند. جهت آماده‌سازی اعضای تیم دو کارگاه برگزار می‌شود که اولین کارگاه در تاریخ 20 اسفند 1394 است، لذا لازم است دانشگاه‌ها تا 5 اسفند 1394 اعضای تیم خود در این بخش را به وزارتخانه اعلام نمایند. در این کارگاه نظریه‌های استدلال بالینی و روش‌های آموزش آن معرفی شده و از فراگیران خواسته می‌شود تا بر اساس نظریه‌های ارائه شده روش آموزشی خود را طراحی و آن را درقالب فیلم کوتاه یا نرم‌افزار تا تیرماه در سایت بارگذاری نمایند. جزئیات بیشتر در زمان برگزاری کارگاه ارائه خواهد شد. تبصره: 1 یا 2 نفر از اعضای تیم می‌تواند از دانشجویان هر مقطع و هر رشته باشند. منبع بخش جانبی: Kassirer, J. P; Womg, J. B; & Kopelman, R. J. (2010). Learning Clinical Reasoning, Philadelphia: Lippincot Williams & Wilkins, pp 3-55. منجمی، علیرضا. (1389). استدلال بالینی: مفاهیم، ارزیابی و ارزیابی، معاونت آموزشی وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، صص 1-59. 3. موضوع حيطه تفكر علمي در علوم پايه هشتمين المپياد علمي اعلام شد موضوع حيطه تفكر علمي در علوم پايه هشتمين المپياد علمي: آلودگي محيط زيست 4. موضوع حيطه مديريت نظام سلامت هشتمين المپياد علمي اعلام شد موضوع حيطه مديريت نظام سلامت هشتمين المپياد علمي: توليت در نظام سلامت (Stewardship in Health System)

 

 
 

موضوعات هشتمين المپياد علمي دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشوراعلام شد. نسخه قابل چاپ

Preview