جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    امیر اکبری سردبیر و مدیرمسئول ماهنامه
«علوم ازمایشگاهی پزشکی و بالینی » ضمن اعلام این خبر گفت : این نشریه علمی فرهنگی تحت نظرمعاونت دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه و اعضای محترم هیئت علمی ، منتشر و بصورت ماهانه توزیع می گردد.
      اولین ماهنامه «علوم آزمایشگاهی پزشکی و بالینی»منتشر شد

 

     سردبیر و مدیرمسئول ماهنامه «علوم آزمایشگاهی پزشکی و بالینی» در باره ایده انتشار نشریه گفت : ما یک گروه علمی متشکل از دانشجویان همین واحد بودیم که وقتی بازتاب فعّالیت های علمی مان را درمیان دانشجویان علوم آزمایشگاهی و بطور کلّی علوم پزشکی مشاهده کردیم ، به این باور رسیدیم که می توانیم فعّالیت های خود را در زمینه انتشار نشریه علمی فرهنگی نیز آغاز کنیم و این امر را با راهنمایی گرفتن از اساتید انجام دادیم.
وی افزود : «نشریه علوم ازمایشگاهی پزشکی و بالینی »نشریه ای علمی فرهنگی است که تحت نظرمعاونت دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه و اعضای محترم هیئت علمی ، منتشر و بصورت ماهانه توزیع می گردد.
اکبری در مورد اهمیت انتشار و محتوی نشریه گفت : محتوای این نشریه نقطه تلاقی رشته های مختلف پزشکی در بحث تشخیص آزمایشگاهی و مسائل پیرامون آن است و از آنجائیکه این حوزه با دیگر حوزه های علوم پزشکی نیز مرتبط می باشد ، لذا به آن ها نیز پرداخته می شود.
وی گفت : مقالات علمی ، اخبار روز پزشکی ، اخبار گنگره ها ، بررسی بیماری ها و روش های تشخیصی ، تکنولوژی پزشکی و آزمایشگاهی ، مصاحبه با اساتید و مسئولین و بررسی مسائل مرتبط با علوم پزشکی و آزمایشگاهی و نهایتاً مسائل و مطالب فرهنگی ، محتوی اصلی ماهنامه را تشکیل می دهند.

 

 
 

اولین ماهنامه «علوم آزمایشگاهی پزشکی و بالینی»منتشر شد نسخه قابل چاپ

Preview