جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    ....
      دکتر جنابیان : با تکمیل و نوسازی فضاهای عمرانی بیمارستان بوعلی شاهد جهش و ارتقاء سطح کمی و کیفی آموزش دانشجویان علوم پزشکی هستیم .

 

     ......

 

 

 

 

 

دکتر جنابیان : با تکمیل و نوسازی فضاهای عمرانی بیمارستان بوعلی شاهد جهش و ارتقاء سطح کمی و کیفی آموزش دانشجویان علوم پزشکی هستیم . نسخه قابل چاپ

Preview