جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      انتشاراسامی و چاپ عکس فرزندان ممتاز کارکنان و اعضای هیات علمی واحد پزشکی تهران در روز نامه فرهیختگان

 

     بر اساس بخشنامه صادره از سوی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و در ارتباط با طرح تشویق فرزندان ممتاز کارکنان رسمی واعضاء هیات علمی تمام وقت که درسال تحصیلی جاری موفق به کسب نتایج ممتاز شده اند ، روزنامه فرهیختگان در روز دوشنبه 6 مهر ماه سال 88 اقدام به انتشار اسامی وچاپ عکس تعداد 190 نفر فرزندان ممتاز این واحد دانشگاهی نموده است . به موجب مفاد این بخشنامه علاوه بر این فعالیت ، نسبت به پرداخت هدیه ( افتتاح حساب ) برای کلیه فرزندان ممتاز و حائز شرایط به میزان : مبلغ بیست هزار تومان برای تشویق دانش آموزان دوره ابتدائی با حداقل معدل 5/19 ، مبلغ سی هزار تومان برای تشویق دانش آموزان دوره راهنمائی با حداقل معدل19 ، مبلغ چهل هزار تومان برای تشویق دانش آموزان دوره دبیرستان با حداقل معدل 5/18 و مبلغ پنجاه هزار تومان برای دانشجویان با حداقل معدل 5/17 طی (دو نیمسال متوالی ) اقدام شده است . گفتنی است در سال گذشته نیز طرح تشویق فرزندان ممتاز به منظور قدردانی از پرسنل زحمتکش و پر تلاش واحد پزشکی تهران انجام شده است .

 

 
 

انتشاراسامی و چاپ عکس فرزندان ممتاز کارکنان و اعضای هیات علمی واحد پزشکی تهران در روز نامه فرهیختگان نسخه قابل چاپ

Preview