جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دکتر شهرزاد خاکپور رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان از انتشار مقالات سحر مجدی دانشجوی رشته بیوشیمی ، مرضیه مینایی کارشناس ارشد رشته فیزیولوژی جانوری و تینا پارسا دانشجوی رشته پزشکی از اعضای فعال باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان در مجلات معتبر علمی خبر داد .
      انتشار مقالات اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان در مجلات معتبر علمی

 

     رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان با بیان اینکه مقاله سحر مجدی دانشجوی رشته بیوشیمی و عضو باشگاه با عنوان :
"Improvement of the Performance of Microbial Fuel Cell with Modification of Electrode Using Copper Nanoparticles
" در مجله Pure and Applied Microbiology با امتیاز ISI و انتشار مقاله مرضیه مینایی کارشناس ارشد رشته فیزیولوژی جانوری و عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان با عنوان
"تاثیر مصرف سویا بر شاخص های هیستوموفومتری معده و عوامل بیوشیمیایی سرم خون در مدل حیوانی" با سرپرستی دکتر سیمین فاضلی پور در فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
و همچنین انتشار مقاله تینا پارسا دانشجوی رشته پزشکی و عضو باشگاه با عنوان
"The Wound Healing Effect of Iris Forentina on Full Thickness Excisional Skin Wounds: A Histomorphometrical Study" در مجله Pharmacol با امتیاز ISI
افزود : دانشجویان فعال و مستعد عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد پزشکی تهران تا کنون بارها و بارها با ارائه مقالات برتر پژوهشی خود در مجامع علمی داخلی و بین المللی موجب افتخار و سر بلندی این واحد دانشگاهی شده اند .

 

 
 

انتشار مقالات اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان در مجلات معتبر علمی نسخه قابل چاپ

Preview