جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      اعطای وام خريد مسكن به كاركنان غيرعضو هيات علمي واحد پزشکی تهران

 

      دكتـر احمـد فيـروزان رئیس واحدپزشكي تهران طی بخشنامه داخلي به كليه معاونين ، روساي دانشكده ها ، رياست بيمارستان جواهري ، سرپرست درمانگاه قدس، مديران و روساي ادارات  اعلام نمود : علي رغم محدوديتهـاي مالي درنظــر است جمعاً 10  وام خريـد مسكن به كاركنان  حوزه ستادي دانشكده هاي واحدپزشكي تهران و بيمارستان جواهري و درمانگاه قدس پرداخت گردد، به موجب این بخشنامه به منظور مشخص نمودن متقاضيان واجد شرايط ، اهم ضوابط وام خريد مسكن ابلاغ شده است .  در بخشنامه مزبور از متقاضيان در خواست شده است فرمهاي تكميل و امضاء شده را حداكثر تا خاتمه وقت اداري روز شنبه مورخ  18 مهرماه سال جاری  به دبيرخانه واحدپزشكي تهران تحويل دهند تا پس از بررسي و تصويب در كميته وام به ترتيب اولويت جهت دريافت وام به امورمالي معرفي گردند ، در بخشنامه فوق تصریح شده است از آنجائیکه  پذيرش تقاضاي جديد امكان پذيرنخواهد بود ، انتظار دارد با اطلاع رساني دقيق كليه پرسنل دراين رابطه توجيه تا از اشكالات بعدي پيشگيري بعمل آيد.

اهم ضوابط وام خريد مسكن كاركنان واحدپزشكي تهران

1- متقاضيان ازتاريخ درخواست بايستي حداقل داراي 5 سال سابقه خدمت رسمي تمام وقت دردانشگاه آزاد اسلامي باشند.

2- كاركنان صرفـاً يكبار در طـول خدمـت حق استفـاده از وام خريـد مسكن را خواهنـد داشـت.

3- وام گيرنده ، همسرو فرزندان متقاضي مي بايستي فاقدمسكن باشندودراين رابطه مي بايست تعهد محضري ارائه نمايند.

4- درصورتيكه زن و شوهر در دانشگاه شاغل بوده و هردو واجد شرايط دريافت وام باشند ، يكي از دونفر با توافق ديگري يا بصورت مشترك مي توانند از يك فقره تسهيلات استفاده نمايند.

5- تعيين امتياز و اولويت بندي متقاضيان براساس مجموع عوامل زير مي باشد.

1-5- هرسال سابقه كار 1 امتياز

2-5- هرماه نوبت 25% امتياز

3-5- تاهل 12 امتياز

4-5- هرفرزند 2 امتياز ( حداكثر تا 3 فرزند )

5-5- زيرديلپم 1 امتياز، ديپلم و فوق ديپلم 2 امتياز ، ليسانس 3 امتياز ، كارشناسي ارشد و بالاتر 4 امتياز

 

 
 

اعطای وام خريد مسكن به كاركنان غيرعضو هيات علمي واحد پزشکی تهران نسخه قابل چاپ

Preview