جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    .....
      به همت معاون دانشجوئی و فرهنگی و با سخنرانی علمی دکتر ابراهیم واحد صورت پذیرفت :
برگزاری همایش سوء مصرف و وابستگی به مواد (اعتیاد ) به محرک ها و مخدر ها در واحد پزشکی تهران

 

     ...............

 

 

 

 

 

به همت معاون دانشجوئی و فرهنگی و با سخنرانی علمی دکتر ابراهیم واحد صورت پذیرفت :
برگزاری همایش سوء مصرف و وابستگی به مواد (اعتیاد ) به محرک ها و مخدر ها در واحد پزشکی تهران
نسخه قابل چاپ

Preview