جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    .....
      از سوی دکتر ملک افضلی موسس مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی سلامت عنوان شد:
برای ارتقاء کیفیت زندگی افراد جامعه ،آموزش پزشکی باید مبتنی بر شناخت نیازهای جامعه از راه پژوهش های کاربردی باشد .

 

     ................

 

 

 

 

 

از سوی دکتر ملک افضلی موسس مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی سلامت عنوان شد:
برای ارتقاء کیفیت زندگی افراد جامعه ،آموزش پزشکی باید مبتنی بر شناخت نیازهای جامعه از راه پژوهش های کاربردی باشد .
نسخه قابل چاپ

Preview