جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      واحد فیزیوتراپی درمانگاه قدس فعالیت خود را شروع کرد

 

     بااخذ مجوز از وزارت بهداشت – درمان و آموزش پزشکی و واگذاری این  قسمت به بخش  خصوصی ،  فیزیوتراپی درمانگاه قدس فعالیت خود ر از نیمه مهر ماه آغاز کرد.

 واحد فيزيوتراپي از روزهاي اول فعاليت خود  با استقبال بيماران روبرو شد ، اين امر با وجود متخصصین رشته های ارتوپدی ، نورولوژی وجراحی در اين درمانگاه پاسخگوي نياز مردم منطقه به اين خدمت درماني مي باشد .

بنا به پيشنهاد وپيگيري مسئولين واحد فيزيوتراپي برنامه آتي درمانگاه قدس بررسي امكان راه اندازي قسمت هيدروتراپي اين واحد ، در درمانگاه است.

 

 
 

واحد فیزیوتراپی درمانگاه قدس فعالیت خود را شروع کرد نسخه قابل چاپ

Preview