جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    کتاب راهنماي ICSH براي استاندارد سازي نامگذاري ، تشخيص و گزارش مورفولوژي سلول هاي خوني توسط دكتر بهزاد پوپك عضو هیات علمی ، دانشيار هماتولوژي دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي واحد پزشکی تهران ، نازيلا صفري كارشناس ارشد انكولوژي مولكولي و ساغر ربيعي پور ، كارشناس ارشد بيوتكنولوژي به رشته تحریر در آمدو روانه بازار کتاب شد .
      توسط دکتر بهزاد پوپک عضو هیات علمی واحد پزشکی تهران منتشر شد :
کتاب استانداردسازي نامگذاري ، تشخيص و گزارش مورفولوژي سلول هاي خوني روانه بازار کتاب شد .

 

     دکتر بهزاد پوپک ، دكتري حرفه اي علوم آزمايشگاهي و دكتري تخصصي هماتولوژي در مقدمه این کتاب در رابطه با ضرورت و اهمیت انتشار این کتاب نوشته است :
امروزه تنوع در نامگذاري و روش گزارش تغييرات مورفولوژي سلولهاي خوني منجر به عدم يكنواختي در آزمايشگاه هاي كشور شده است .
به طوريكه حتي در يك آزمايشگاه در شيفت هاي مختلف كاري و حتي ميان گزارش كارشناس هاي مختلف در يك شيفت تفاوت وجود دارد . اين تفاوت ها كه عمدتا به خاطر اختلاف سليقه و يا استفاده از منابع مختلف است . علاوه بر ايجاد تنوع در گزارش مي تواند در برخي موارد منجر به تغيير در تصميم اخذ شده براي بيماري گردد . عدم توجه لازم به برخي از تغييرات مورفولوژيكي مهم از قبيل گلبولهاي قرمز تكه تكه يا شيستوسيت ها و يا گزارش آنها به تعداد ناچيز روند تشخيص درمان بيماري هاي مهمي از قبيل كم خوني هموليتيك ميكرو آنژيوپاتيك HUS و TTPرا با اشكال مواجه سازد . لذا توجه به راهنما و دستورالعملي كه بتواند نامگذاري ، گزارش و درجه بندي مورفولوژي سلولهاي خوني را بين آزمايشگاه هاي كشور يكنواخت نموده و اهميت لازم براي هر يك را در نظر بگيرد ، بسيار حائز اهميت است .
گفتنی است : در این کتاب با توجه به موارد قيد شده اين باور وجود دارد كه دسترسي به راهنماي استاندارد ICSH به زبان فارسي مي تواند به ميزان بارزي اشكالات موجود را رفع نموده ،گزارش نوع تغيير مورفولوژي و ميزان يا شدت آن را يكنواخت نمايد .
همچنين وجود تصاوير به همراه توصيف موجود در اين کتاب برای رسیدن به اهداف گروه مولفان بسيار ياري كننده خواهد بود .

 

 
 

توسط دکتر بهزاد پوپک عضو هیات علمی واحد پزشکی تهران منتشر شد :
کتاب استانداردسازي نامگذاري ، تشخيص و گزارش مورفولوژي سلول هاي خوني روانه بازار کتاب شد .
نسخه قابل چاپ

Preview