جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    کتاب مروری سریع بر آناتومی، زیر نظر دکتر افشین طاهری اعظم عضو هیات علمی واحد پزشکی تهران و با همکاری دکتر امین سعدی نیا، دکتر فائزه کیهانیان و مهدی نبئی تألیف و در دسترس دانشجویان رشته پزشکی و سایر مخاطبان علاقه مند قرار گرفت .
      کتاب « مروری سریع بر آناتومی » توسط عضو هیات علمی واحد پزشکی تهران منتشر شد .

 

     دکتر طاهری اعظم عضو هیات علمی واحد پزشکی تهران در مقدمه این کتاب آورده است :
علم آناتومی بسیار فراتر از حفظ و به خاطر سپردن فھرستی از اسمھای مختلف است.
فھمیدن آناتومی نیازمند این است که ھم نام ساختارھای بدن را به خاطر داشته باشیم و ھم موقعیت ھر یک از آنھا را در بدن بدانیم.
وی افزود : از این منظر بدن انسان ھمواره محل توجه و تمرکز بررسی و مداخلات در کارھای روزانه پزشکان است و اين كتاب می تواند علاوه برپاسخگوئی به نیازآکادمیک دانشجويان پزشكي بصورت ساختار مند و جدولي ، در اختیار دانشجويان پيراپزشكي و ساير رشته هاي باليني پزشكي براي مرور سريع در رشته هاي تخصصي نيز مورد استفاده قرار گيرد.
دکتر طاهری اعظم با ابراز امیدواری از این که تالیف این کتاب موجب بھبود سلامتی بیماران و افزایش کیفیت خدمات درمانی جامعه پزشکی شود گفت :
این کتاب در کنار سبک نوین خلاصه شده با جدول، استفاده از تصاویر شماتیک و مختلف که از منابع گوناگون برگرفته و در بعضی موارد، حاصل ابداع خالقین این اثر است، موجب درک عمیق تری از دانش آناتومی برای مخاطب میگردد.

 

 
 

کتاب « مروری سریع بر آناتومی » توسط عضو هیات علمی واحد پزشکی تهران منتشر شد . نسخه قابل چاپ

Preview