جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دکتر شهرزاد خاکپور رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران از برگزاری کارگاه آموزشی یک روزه تحت عنوان "چگونه می توان ارتباط اجتماعی موثر برقرار نمود؟" برای اعضاء باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان خبر داد .
این کارگاه آموزشی با سخنرانی جناب آقای دکتر افتخار اردبیلی در روز یکشنبه مورخ 28 آذرماه از ساعت 30/14 لغایت 30/16 در سالن EDC برگزار خواهد شد.
      به همت باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان برگزار می گردد : برگزاری کارگاه آموزشی "چگونه می توان ارتباط اجتماعی موثر برقرار نمود؟"

 

     .....

 

 
 

به همت باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان برگزار می گردد : برگزاری کارگاه آموزشی "چگونه می توان ارتباط اجتماعی موثر برقرار نمود؟" نسخه قابل چاپ

Preview