جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دکتر طباطبایی ریاست دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران در جریان بازدید هیات ارزشیابی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف ارزیابی دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به سیاستهای اجرائی این واحد دانشگاهی تصریح کرد :
فعالیت ها و اقدامات گسترده ای طی سه سال اخیر جهت بهبود امکانات و افزایش کیفیت آموزشی در رابطه با گسترش تحصیلات تکمیلی انجام گرفته است و در این راستا همواره توجه به امرخطیر آموزش دانشجویان دراولویت اول دانشگاه بوده است .
      در جریان بازدید هیات ارزشیابی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران مطرح شد:
دکتر طباطبائی: ارتقاء سطح کیفی آموزش الویت اصلی تحصیلات تکمیلی است.

 

     دکتر علی محمدزاده معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران نیز در جلسه نشست با هیات ارزشیابی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: واحد پزشکی تهران در راستای ارتقای کیفیت تلاش دارد.
وی گفت: اعتباربخشی آموزشی و درمانی را با جدیت در همه ی بخش ها و زمینه ها دنبال می کنیم و رهنمودهای نظارتی را به دیده منت می پذیریم.
وی با تاکید بر گسترش امکانات آموزشی و پژوهشی گروه اظهار کرد: وجود مراکز تحقیقاتی متعدد در واحد پزشکی در گسترش و تعمیق رشته های تحصیلات تکمیلی و بین رشته ای حائز اهمیت است.
دکتر علی محمدزاده در پایان بازدید هیات ارزشیابی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از دانشکده پزشکی و دوره کارشناسی ارشد و دکترای رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی در دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: قضاوت اولیه هیات محترم ارزشیابی، منصفانه و امیدبخش بود.

 

 

 

 

 

در جریان بازدید هیات ارزشیابی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران مطرح شد:
دکتر طباطبائی: ارتقاء سطح کیفی آموزش الویت اصلی تحصیلات تکمیلی است.
نسخه قابل چاپ

Preview