جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    دكترخليل علي‌محمدزاده معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي تهران در جمع مديران گروه‌هاي آموزشي، جسارت در بيان ديدگاه‌هاي علمي و شجاعت در پذيرش خطاها را از جمله مولفه‌هاي موفقیت خواند و گفت:
بامحترم شمردن نظرات وپيشنهادهاي سازنده افرادو در سايه كنارآمدن باتفاوت‌هاي مثبت گروه‌هاي آموزشي مي‌توان درساختارمنعطف دانشگاهي گام‌هاي موثری برداشت.
      در کارگاه آموزش مدیران گروه ها واحد پزشکی تهران مطرح شد :
دکتر علی محمد زاده : جسارت دربيان نظرات و شجاعت در پذيرش اشتباه از مولفه‌هاي پیمودن راه موفقیت است.

 

     معاون آموزشي دانشگاه مديران گروه‌هاي آموزشي را بازوي اجرايي، مشورتي و عناصر کلیدی ارتقاء كيفيت حوزه معاونت آموزشي در دانشگاه ها ذكر كرد و گفت:
اگر مديران گروه‌ها به مسئوليت‌هاي خود منطبق بر شرح وظايف اعلام شده، متمركز شوند در گسترش رشته‌ها، محتواي برنامه درسي، گزينش مدرسان، بكارگيري اعضاي هيات علمي و برنامه ریزی و مدیریت امور آموزشی، وضعيت مطلوبي حاكم خواهد شد.
دكتر علي محمدزاده با اشاره به اينكه بدون تحليل محيطي و ايجاد شرايط و زمينه‌هاي جديد نمي‌توان در مسیر كيفيت بخشی به امور موثر واقع شد، گفت:
غيردولتي بودن و وابستگي زیاد به شهريه، كاهش جمعيت دانشجويي در برخي رشته‌ها و فضای رقابتی، ابعاد مختلف علوم بين‌رشته‌اي، لزوم کسب مهارت های آموزشي و اخلاق مداري در حوزه علوم پزشكي و شرايط خاص اين واحد از اهم نكاتي است كه در جذب و پذيرش دانشجو و تخصص‌هاي پزشكي و فراهم آوري محيط آموزشي پویا، باید مورد توجه قرار گيرد.
شايان ذكر است كه در ادامه كارگاه آموزشي مديران گروه دانشگاه‌ علوم پزشكي با حضور دکتر پورخوشبخت و دکتر هادی پور، اعضاي هيات علمي با وظايف مدير گروه و نحوه سازماندهي امور و ضرورت تدريس برنامه‌هاي مناسب درسي آشنا شدند.

 

 

 

 

 

در کارگاه آموزش مدیران گروه ها واحد پزشکی تهران مطرح شد :
دکتر علی محمد زاده : جسارت دربيان نظرات و شجاعت در پذيرش اشتباه از مولفه‌هاي پیمودن راه موفقیت است.
نسخه قابل چاپ

Preview