جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    ...
      در جریان بازدید از مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران عنوان شد:
دکتر بختیار: هم افزائی ظرفیت ها ی علمی و شناسائی زمینه های مشترک مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی بزرگترین دستاورد و حاصل نتایج ارزشیابی و بازدید های این دوره است

 

     ....

 

 

 

 

 

در جریان بازدید از مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران عنوان شد:
دکتر بختیار: هم افزائی ظرفیت ها ی علمی و شناسائی زمینه های مشترک مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی بزرگترین دستاورد و حاصل نتایج ارزشیابی و بازدید های این دوره است
نسخه قابل چاپ

Preview