جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
 

 


    .............
      با حضور اعضاء هیات رئیسه :
مراسم استقبال از دانشجويان جديد دانشكده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي روز سه شنبه 18 مهر برگزار شد .

 

     ..............

 

 

 

 

 

با حضور اعضاء هیات رئیسه :
مراسم استقبال از دانشجويان جديد دانشكده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي روز سه شنبه 18 مهر برگزار شد .
نسخه قابل چاپ

Preview