جستجوی اخبار:                
   
    اخبار
      سخنرانی وارائه مقاله عضو هیات علمی واحد پزشکی تهران در نخستين همايش ملي سلامت شهري

 

     شیدا جلالی مربي دانشکده پرستاری ومامایی واحد پزشکی تهران با سخنرانی وارائه مقاله درهمايش ملي سلامت شهري که در تاریخ چهارم وپنجم ارديبهشت ماه سال جاري در مركز همايش ها ي رازي برگزار شد ، شرکت نمود .

هدف اصلی این کنگره كه توسعه سلامت شهري با شعار شهر سالم – شهروند سالم و از ضرورت ها و الويت هاي جامعه مي باشد، با مشاركت محققان ، پژوهشگران و فرهيختگان علمي برگزار گرديده است اين همايش نويد بخش آينده روشن براي ارتقاء سطح زندگي و رفاه شهروندان و تقويت مديريت دانش محور خواهد بود .

گفتنی است محورهاي اصلي همايش محيط فيزيكي وزير ساخت ، مولفه هاي اجتماعي و فرهنگي ، مولفه هاي اقتصادي ، سلامت در مناطق شهري ، امنيت غذا وتغذيه وحكمراني و سلامت شهري بوده است .

شایان ذکر است اين همايش ملي به همت دفتر مطالعات اجتماعي فرهنگي و اداره كل سلامت ، معاونت اجتماعي فرهنگي شهرداري تهران و دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران برگزار شده است .

گفتني است لوح تقدير اين همايش به طرح و راهكار هاي پيشنهادي خانم شيدا جلالي اعطاء گرديد.
 

 

 
 

سخنرانی وارائه مقاله عضو هیات علمی واحد پزشکی تهران در نخستين همايش ملي سلامت شهري نسخه قابل چاپ

Preview